RAS 74.30 CNC Folding Machine | 13675-2

9 gauge x 126″ CNC folding machine. Manufacturing & industrial machinery. Sheet metal fabrication equipment.